Kasouba No Nai Machi Ni Kane Ga Naru Toki Chapter 87: Mitozu (1995) (2)